Positie en belang omwonenden

Projecten

Social Impact Assessment (SIA)

Belangenbehartiging

Opkomen voor de belangen van burgers in de veelheid van plannen en initiatieven om te komen tot afspraken over burgerparticipatie in omgevingsprojecten. 

Nu de nieuwe Omgevingswet geen kwaliteitseisen stelt aan burgerparticipatie wordt het voor burgers des te belangrijker hoe hun positie geregeld wordt in gedragscodes en andere algemene regelingen inzake burgerparticipatie in omgevingsprojecten. Juist in die gedragscodes en andere regelingen zal de stap naar trede 6 van de participatieladder gezet moeten worden.