NPBO voorstel betrekken van burgers bij de RES

NPBO Methode Gemeente SudWest Fryslân met een burgerforum

25 juni | Burgerforum biedt advies aan over energiebeleid Súdwest-​Fryslân
Meepraten over energiebeleid voordat er concrete plannen zijn is niet gebruikelijk bij de overheid. Toch kan het wél in Súdwest-Fryslân. Woensdagavond 24 juni ontving wethouder Erik Faber, wethouder Klimaat, tijdens een informerende raadsbijeenkomst het rapport ‘De energietransitie als ‘samenbeschikking’ van gemeente en Mienskip’. Namens het Burgerforum overhandigde Auke van Keulen uit Workum het rapport, waarin het Burgerforum de gemeente adviseert over wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om het maken van energiebeleid. Aan de raad wordt gevraagd om hier rekening mee te houden als er in de toekomst energieplannen worden gemaakt.

Voor het bevragen van de inwoners huurde de gemeente de onafhankelijke specialisten in van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO). Het NPBO heeft specifiek voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners nadrukkelijk te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Het Burgerforum baseerde het advies op een raadpleging, waaraan 1376 inwoners deelnamen. Deelnemers werd gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het vormen van toekomstig energiebeleid en konden punten toekennen aan een aantal keuzemogelijkheden. De opzet van de raadpleging is voorbereid met een groep van 45 inwoners. Met de uitkomsten hiervan heeft een burgerforum, bestaande uit 12 inwoners, nu een advies uitgebracht aan de gemeente. Tijdens het adviestraject was ook een klankbordgroep uit de gemeenteraad betrokken.

“Dit is een belangrijk moment voor de lokale democratie in Súdwest-Fryslân, maar het moet hier niet bij blijven. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de energietransitie te realiseren”, aldus een ingenomen wethouder Faber.

Dat Súdwest-Fryslân koos voor deze zogenaamde NPBO-methode is geen toeval. ,,Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt Faber. Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. ,,Met de wensen van de inwoners is toen nauwelijks of geen rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken. “Deze keer wilden we echt anders doen.”

In het adviesrapport adviseert het Burgerforum de gemeenteraad om bij het ontwikkelen van plannen voor energieopwek in Súdwest-Fryslân rekening te houden met vijf belangrijke waarden. Uit het onderzoek, dat in samenwerking met TU Delft, werd afgenomen kwam duidelijk naar voren dat inwoners hun geluk willen behouden. Daarbij wordt toekomstgerichtheid verwacht van de gemeenteraad, met oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Ook het versterken van de zelfbeschikking van de Mienskip is één van de adviezen van het Burgerforum, evenals dat inwoners verwachten dat de gemeente het voortouw neemt om de mienskip te helpen en de energietransitie vorm te geven.

Over de Regionale Energie Strategie
De RES Fryslân is een manier om samen met provincie, Wetterskip Fryslân en de andere Friese gemeenten te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit als vervolg op het Klimaatakkoord dat door de regering in Den Haag is vastgesteld en waarin afspraken staan over de ontwikkeling van duurzame energie in de decennia tot 2050.

Bijlagen
Richtinggevende principes
Resultaten raadpleging Toekomst van Energie
Bijschrift onderstaande foto: wethouder Erik Faber (Klimaat) ontvangt van Auke van Keulen namen het Burgerforum het rapport ‘De energietransitie als ‘samenbeschikking’ van gemeente en Mienskip’. Op de foto van links naar rechts: Erik Faber (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân) en Auke van Keulen, Bert Barends en Dirk Lautenbach namens het Burgerforum.

Het resultaat van de internet raadpleging vind ushieronder:

Resultaten Raadpleging Toekomst van Energie SWF

Het advies vanuit het burgerforum:

Advies Burgerforum SWF