BP Energieakkoord 2.0

Samenvatting

Met dit voorstel voor een “Burgerparlement Energieakoord 2.0” (BPE 2.0) pakt het Nationaal Platform Burgerparticipatie Omgevingsprojecten (NPBO) een handschoen op die het zelf in een eerder en separaat voorstel in de ring heeft geworpen: bewijs maar eens dat burgerparlementen een bijdrage kunnen leveren aan democratische vernieuwing! Zie het Voorwoord voor de kortste samenvatting van dat eerdere voorstel met de titel: “Burgerparlementen. Om onze democratie toekomstvast te maken”.

BPE 2.0 heeft twee gezichten. Enerzijds wil het een leeromgeving zijn om te testen of en hoe burgerparlementen kunnen bijdragen aan democratische vernieuwing – anderzijds wil BPE 2.0 een bijdrage leveren aan de energietransitie en meer in het bijzonder aan een Energieakkoord 2.0 als opvolger van het huidige Energieakkoord. Dat laatste niet alleen met inhoudelijk onderbouwde voorstellen en aanbevelingen, maar ook door burgers intensiever bij het onderwerp te betrekken en daarmee meer commitment voor de energietransitie op te bouwen binnen de samenleving.

Voor wat betreft de leeromgeving moet BPE 2.0 een set samenhangende voorstellen en aanbevelingen opleveren over het nut van burgerparlementen voor democratische vernieuwing en over de vraag hoe dat nut kan worden geoptimaliseerd. Voorgesteld wordt dat er voor dat doel een externe evaluatiecommissie bestaande uit onafhankelijke wetenschappers wordt ingericht, dat die commissie de gang van zaken binnen bij BPE 2.0 continu zal monitoren en dat de commissie na afloop van BPE 2.0 rapporteert over haar bevindingen vanuit dat perspectief van democratische vernieuwing.

De met BPE 2.0 te bereiken resultaten in relatie tot de energietransitie worden meer gedetailleerd beschreven. De op te stellen voorstellen en aanbevelingen moeten niet alleen betrekking hebben op de lange termijn doelstelling(en) van het overheidsbeleid, maar ook aangeven welke tussenresultaten er per welke datum bereikt moeten zijn, terwijl ze ook moeten ingaan op de governance die nodig is om die tussenresultaten te bereiken. Het onderwerp “governance”- wie is hoe verantwoordelijk voor wat? – is juist voor burgers van groot belang.

 Vanuit de te bereiken resultaten wordt terug geredeneerd naar de werkzaamheden die nodig zijn om die resultaten te bereiken. BPE 2.0 volgt daarbij zoveel mogelijk het format van burgerparlementen in het algemeen. Belangrijk element daarbij is het gebruik van loting bij het samenstellen van een parlement. Er worden vijf fases/stappen onderscheiden.

  • “Klaar zetten”: werven projectleider; inrichten projectbureau; vormen begeleidingscommissie.
  • “Opstarten”: bemensen BPE 2.0, expertgroep, klankbordgroep en evaluatiecommissie; website.
  • “Informeren”: overdracht kennis en informatie op “parlementariërs”; werven voorzitter.
  • “Vergaderen”: extra input vanuit NGO’s; regie bij voorzitter; discussies trechteren naar besluiten
  • “Afronden”: opstellen eindrapporten (2 stuks); consolideren website voor later gebruik.

Uit de aldus gedefinieerde werkzaamheden wordt vervolgens, bij wijze van een eerste en zeer globale verkenning, afgeleid hoeveel menskracht en middelen nodig zijn en dat leidt weer tot een eerste raming van de kosten van BPE 2.0: tussen de 900.000 en 1.000.000 euro. Dat is een zeer aanzienlijk bedrag. De echt belangrijke vraag is evenwel niet wat het kost, maar of BPE 2.0 het waard is, zowel vanuit de optiek van de energietransitie, als vanuit de optiek van democratische vernieuwing.

Wij menen dat het antwoord op die vraag een overtuigend ja is.